Chính sách môi trường và xã hội

Tài nguyên đất và thu mua đất đai

1.    Mavin Group hiểu rằng đất là tài nguyên và môi trường vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người; vậy nên, chúng tôi cam kết sẽ áp dụng các thực hành tốt trong các hoạt động của mình để đảm bảo rằng đất sẽ không bị suy thoái và ô nhiễm tại những khu vực hoạt động của mình.

2.     Để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động thu hồi đất đai do Mavin Group tiến hành đều được thực hiện theo cách phù hợp với các Tiêu chuẩn/quy định áp dụng, ví dụ Luật Đất đai Quốc gia và IFC PS 5, nhằm tránh, ngăn ngừa và giảm thiểu bất kỳ tác động xấu nào có thể xảy ra đối với môi trường và cộng đồng, theo chính sách, Mavin Group sẽ tuân thủ các nguyên tắc sau:

•    Tránh thu hồi đất dẫn đến di dời về kinh tế và chỗ ở đối với người dân địa phương.
•    Khi không thể tránh được, chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng giảm thiểu việc di dời và các tác động xã hội bất lợi khác từ việc thu hồi đất bằng cách đưa ra các phương án thiết kế thích hợp để giảm thiểu thoả đáng. Đồng thời, chúng tôi cam kết tránh tối đa việc di dời chỗ ở của người dân trong quá trình thu mua đất để phát triển dự án của chúng tôi.
•    Đảm bảo rằng việc cưỡng chế sẽ không được thực hiện.
•    Tìm cách giảm thiểu các giao dịch đất đai liên quan đến việc chuyển nhượng lâu dài quyền sở hữu (tức là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc tác động đến đất đai được quản lý và sử dụng theo phương thức cộng đồng.
•    Để đạt được các thỏa thuận thương lượng thông qua một quá trình thương lượng công bằng và cởi mở, dựa trên việc công khai thông tin và tham vấn một cách thích hợp, thương lượng có thiện chí và sự tham gia có hiểu biết của những người liên quan để đạt được các thỏa thuận được cả hai chấp nhận về bồi thường và/hoặc đơn giá thu mua.
•    Trong trường hợp việc nắm giữ GCNQSDĐ không cần thiết cho an ninh đất đai, chúng tôi tìm kiếm các thỏa thuận MOU cho phép chủ sở hữu đất tiếp cận đầy đủ đất của họ trong khi tham gia vào các thỏa thuận chia sẻ lợi ích.
•    Đảm bảo rằng bất kỳ tác động sinh kế nào được xác định, giảm thiểu và giám sát cho đến khi những người bị ảnh hưởng được chứng minh là có thể khôi phục hoặc cải thiện hoàn toàn mức sống và sinh kế của họ.
•    Đảm bảo rằng các cộng đồng bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất không bị ảnh hưởng xấu hơn hoặc bị tác động tiêu cực đáng kể theo bất kỳ cách nào.
•    Xác định và tham vấn với các nhóm dân tộc thiểu số đáp ứng các tiêu chí của IFC PS7 theo cách phù hợp về văn hóa.
•    Tránh những vùng đất có sự gắn bó của tổ tiên/cộng đồng của một nhóm dân tộc thiểu số bản địa và nếu không thể tránh được, chúng tôi sẽ phát triển và thực hiện Kế hoạch Người Bản địa (IPP) phù hợp và có được Sự đồng ý dựa trên cơ sở tự nguyện, không ép buộc và được báo trước (FPIC) tuân theo IFC PS7.
•    Tránh bất kỳ sự phát triển nào tại khu vực được xác định là Môi trường sống tự nhiên hoặc Môi trường sống quan trọng theo định nghĩa của IFC PS6 và chỉ phát triển ở những khu vực được xác định là môi trường sống đã thay đổi/điều chỉnh.
•    Tránh bất kỳ sự phát triển nào của đất liên quan trực tiếp đến di sản văn hóa (cả bản địa và không bản địa) theo định nghĩa của IFC PS8, tôn trọng các bên liên quan và di sản văn hóa.
•    Phát triển các dự án tại những vị trí phù hợp với các quy định Quốc gia hiện hành về khoảng cách an toàn tới cộng đồng, di sản văn hoá và các đối tượng nhạy cảm khác.